Hot News :

วิสัยทัศน์-พันธกิจ

     องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวช้าง อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ มีนายกองค์การบริหารส่วนตำบล เป็นผู้บริหารสูงสุด มีภารกิจอำนาจหน้าที่ภายใต้ระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับและมติ ครม. ที่เกี่ยวข้อง ได้กำหนด วิสัยทัศน์การพัฒนา (vision) การพัฒนา ภาพการณ์ที่ปรารถนาให้เกิดขึ้นในอนาคต ของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวช้าง ดังนี้

วิสัยทัศน์ (Vision)

     วิสัยทัศน์การพัฒนา (vision) หมายถึง สภาพการณ์ที่เราปรารถนาให้เกิดขึ้นในอนาคต

"พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในท้องถิ่น เพื่อชุมชนที่เข้มแข็ง มีการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ และพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน ด้วยวิถีเกษตรอินทรีย์"

พันธกิจ (Mission)

     พันธกิจ (Mission) หมายถึง ขอบเขตของบทบาทหน้าที่หลักขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จำเป็นต่อการบรรลุวิสัยทัศน์ (ต้องทำอะไรถึงจะบรรลุตามวิสัยทัศน์ที่เรากำหนดไว้)

 • จัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก รักษาความสะอาดถนนทางเดิน และที่สาธารณะ รวมทั้งกำจัดขยะมูลฝอย
 • ส่งเสริมและสนับสนุนการประกอบอาชีพของประชาชนโดยเน้นปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 • ส่งเสริมการออกกำลังกาย การป้องกันและระงับโรคติดต่อ
 • ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น
 • พัฒนาคุณภาพชีวิตสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ติดเชื้อเอดส์ ตลอดจนป้องกันและบรรณเทาสาธารณภัย
 • คุ้มครอง ดูแลและบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 • บริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ
 • ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในชุมชน
 •  

  เป้าประสงค์ (Goal)

       เป้าประสงค์ หมายถึง การระบุสภาพที่ต้องการให้สำเร็จ (การดำเนินการ เพื่อให้เกิดอะไร ถึงจะบรรลุตามวิสัยทัศน์ หรือภาพความสำเร็จของวิสัยทัศน์)

  1. พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานมีประสิทธิภาพครอบคลุมและเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน
  2. ระบบเศรษฐกิจในชุมชนดีขึ้นและสามารถแก้ปัญหาความยากจนได้อย่างยั่งยืน
  3. เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพร่างกายที่ดี
  4. มีระบบการศึกษาที่ได้มาตรฐานและอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่นให้คงอยู่
  5. ชีวิตมีคุณภาพมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
  6. มีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไม่มีมลพิษไม่ถูกทำลาย ได้รับการดูแลรักษา
  7. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการทั้งบุคลากร เครื่องมือเครื่องใช้และอุปกรณ์ต่างๆและหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง
  8. พัฒนาคุณภาพบุคลากรและศักยภาพในการบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วนตำบล

   

  ร้องเรียนร้องทุกข์

  Map

  Poll

  ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวช้าง อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  Total Votes:
  First Vote:
  Last Vote:

  สารสนเทศ สถ.

  หน่วยงาน สถ.

  ลิงค์น่าสนใจ