Hot News :

ข่าวกิจกรรม

       ;ประชาสัมพันธ์การงดสูบบุหรีี่ภายในสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวช้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

       ;ประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวช้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

       l ประชาสัมพันธ์โครงรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

กิจกรรมการควบคุมมาตรการประหยัดพลังงาน อบต.หนองหัวช้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

โครงการอบรมและส่งเสริมบทบาทสตรี อบต.หนองหัวช้าง (กิจกรรมแส่วเสื้อ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

       l ข่าวประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงาน อาสาสมัครบริบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เมื่อวันที่9เมษายน2567เวลา9.00 น. นางประยูร วงค์ใหญ่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวช้าง คณะผู้บริหาร/สมาชิกสภาฯ/พนักงานส่วนตำบล/พนักงานจ้าง จัดกิจกรรมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรขับเคลื่อนจริยธรรมตามมาตรฐานทางจริยธรรมการปลูกฝังจิตสำนึกที่ดีรับผิดชอบต่อหน้าที่มีค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างชื่อสัตย์สุจริต ประจำปีงบประมาณ2567 ณ หน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวช้าง อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ

เมื่อวันที่16 มีนาคม 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวช้าง ได้จัดงาน waste bank week – มหาดไทยปักธงประกาศความสำเร็จ 1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 ธนาคารขยะ ขึ้นในวันที่ 16 มีนาคม 2567

เมื่อวันที่29กุมภาพันธ์2567เวลา7.00น. นายอิทธิพล สุยะลา นายอำเภอกันทรารมย์ นางประยูร วงศ์ใหญ่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวช้าง ผู้บริหารฯ/สมาชิกสภา/หัวหน้าส่วนราชการ ประชาชนในเขตตำบลหนองหัวช้าง ร่วมใส่บาตรข้าวสารอาหารแห้งตามโครงการถนนสายวัฒนธรรมนำสู่ทายศิลและการสงเคราะห์ ประจำปีงบประมาณ2567 ณ.วัดบ้านทุ่งพาย ต.หนองหัวช้าง อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวช้าง โดยนางประยูร วงศ์ใหญ่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพร้อมคณะผู้บริหาร/ผู้อำนวยการโรงเรียนในเขตตำบลหนองหัวช้าง/พนักงานส่วนตำบล/กำนันผู้ใหญ่บ้าน จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ในวันเสาร์ ที่13 มกราคม 2567 เวลา8.00ณ.บริเวณหน้าองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวช้าง

       l วันที่27พ.ย.2566 โครงการประเพณีลอยกระทงองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวช้างประจำปีงบประมาณ2567 ณ ฝายน้ำล้นบ้านเลิงแฝก นายอิทธิพล สุยะลา นายอำเภอกันทรารมย์ เป็นประธานเปิดงานในครั้งนี้โดยนางประยูร วงศ์ใหญ่ นายก อบต.หนองหัวช้าง คณะผู้บริหาร ประธานสภาฯ,สมาชิกสภาฯ,กำนันผู้ใหญ่บ้านทั้ง12หมู่,น.ส.วาสนา กิ่มเกลี้ยง รองปลัด อบต.,พนักงานส่วนตำบลและประชานตำบลหนองหัวช้าง ให้การต้อนรับและขอขอบคุณท่านนายอำเภอฯ มา ณ โอกาสนี้

       l วันที่ 6 มีนาคม 2567 นางประยูร วงศ์ใหญ่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวช้าง ได้เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมซ้อมแผนดับเพลิง ประจำปี 2567

       l เมื่อวันที่ 14 พ.ย.2566 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวช้าง ได้มีการประชุม คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 โดยมีผู้แทนจากประชาคมหมู่บ้าน ร่วมเป็นคณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570)เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 ซึ่งมติที่ประชุมได้พิจารณาให้ความเห็นชอบ ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับดังกล่าว และนำไปประกาศใช้ เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในเขตพื้นที่ และเป็นการช่วยเหลือประชาชนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2566

       l เมื่อวันที่ 1 มันาคม พ.ศ.2567 นางประยูร วงศ์ใหญ่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวช้าง พร้อมคณะผู้บริหาร ได้ประชุมประจำเดือนพนักงานส่วนนตำบล/พนักงานจ้าง โดยได้มอบนโยบายตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวช้าง เรื่อง นโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปี พ.ศ.2567 เพื่อเป็นการปลุกจิตสำนึกและสร้างวัฒนธรรมให้กับพนักงานส่วนตำบล/พนักงานจ้าง ในสังกัด ในการปฏิเสธการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567 นางหอมไกล พละศักดิ์ ปลัดอำเภอกันทรารมย์ ,นางประยูร วงศ์ใหญ่ นายก อบต.หนองหัวช้าง นางสาววาสนา กิ่มเกลี้ยง รองปลัด อบต.หนองหัวช้าง ลงพื้นที่ บ้านหนองดุุม ม.2 ต.หนองหัวช้าง เพื่อตรวสอบข้อเท็จจริงกรณีได้รับแจ้งเพื่อให้การช่วยเหลือราษฎรที่ได้รับความเดือนร้อนต่อไป

โครงการถังขยะเปีบกลดโลกร้อน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวช้าง

วันที่27พ.ย.2566 โครงการประเพณีลอยกระทงองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวช้างประจำปีงบประมาณ2567 ณ ฝายน้ำล้นบ้านเลิงแฝก นายอิทธิพล สุยะลา นายอำเภอกันทรารมย์ เป็นประธานเปิดงานในครั้งนี้โดยนางประยูร วงศ์ใหญ่ นายก อบต.หนองหัวช้าง คณะผู้บริหาร ประธานสภาฯ,สมาชิกสภาฯ,กำนันผู้ใหญ่บ้านทั้ง12หมู่,น.ส.วาสนา กิ่มเกลี้ยง รองปลัด อบต.,พนักงานส่วนตำบลและประชานตำบลหนองหัวช้าง ให้การต้อนรับและขอขอบคุณท่านนายอำเภอฯ มา ณ โอกาสนี้

5 ธันวาคม 2566 วันพ่อแห่งชาติ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวช้าง อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ เข้าร่วมงานรัฐพิธีวันพ่อแห่งชาติ ณ หอประชุมอำเภอกันทรารมย์ โดยมี นายอิทธิพล สุยะลา นายอำเภอกันทรารมย์เป็นประธาน พร้อมด้วยนางประยูร วงศ์ใหญ่นายก อบต.หนองหัวช้าง, คณะผู้บริหาร,ส.อบต.และพนักงานส่วนตำบลหนองหัวช้างได้เข้าร่วมงานรัฐพิธีโดยการวางพานพุ่มดอกไม้เพื่อถวายราชสักการะเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม

เมื่อวันที่6ธันวาคม 2566 เวลา11.00 น องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ออกมอบบ้านผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาศตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยผู้พิการและผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ2566 จากกองทุนฟื้นฟูสรรถภาพจังหวัดศรีสะเกษ โดยนางประยูร วงศ์ใหญ่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวช้าง /นายประจวบ วงศ์ใหญ่ ส.จ ศรีสะเกษ/หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมมอบบ้านให้กับกลุ่มเป้าหมายในครั้งนี้ด้วย

งานพริก หอมแดง กระเทียม และของดีอำเภอกันทรารมย์ ปี 2566 #126 ปี อำเภอกันทรารมย์

เริ่มต้นก่อนหน้า12345ต่อไปสุดท้าย
หน้าที่ 1 จาก 5

ร้องเรียนร้องทุกข์

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวช้าง อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ