ข่าวกิจกรรม

กิจกรรมการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวช้างตามมาตรฐานทางจริยธรรมการปลูกฝังจิตสำนึกที่ดีหรือสร้างวัฒนธรรมให้เจ้าหน้าที่ในการปฏิเสธการรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่

โครงการช่วยเหลือเด็ก สตรี คนชรา ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการและผุ้ยากไร้ พ.ศ.2566

โครงการอบรมและส่งเสริมบทบาทสตรี อบต.หนองหัวช้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

       l ประชาสัมพันธ์มาตรการที่ใช้บังคับแก่ผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นซึ่งมีพฤติกรรมที่เป็นการฝ่าฝืนมาตรฐานทางจริยธรรมหรือไม่ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่นและข้อกำหนดจริยธรรมผู้บรหารท้องถิ่น

       เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2566 นายวิชิต ไตรสรณกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ นายอภิศักดิ์ แซ่จึง รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด พร้อมด้วย นายประจวบ วงศ์ใหญ่ สมาชิกสภาจังหวัดศรีสะเกษ /นางประยูร วงศ์ใหญ่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวช้าง/คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวช้าง/สมาชิกสภาฯ เปิดโครงการอบรมส่งเสริมแปรรูปสมุนไพรให้กับผู้สูงอายุภายในจังหวัดศรีสะเกษ ประจำปีงบประมาณ 2566 รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 27-30 มิถุนายน 2566 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวช้าง อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ

       เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2566 นายอิทธิพล สุยะลา นายอำเภอกันทรารมย์ พร้อมด้วยนางประยูร วงศ์ใหญ่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวช้าง นายคำฟอง เจติโคตร รองนายกฯ นางประภัสสร แก้วเนตร รองนายกฯ นายธวัชชัย คำโสภา หัวหน้าสำนักปลัด /กำนัน/ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่12/ส.อบต หมู่ที่12 มอบบ้านผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ราย นายวิเชียร สีหบุตร ประชาชนบ้านโพนทองพัฒนา หมู่ที่12 ตำบลหนองหัวช้าง อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ

       l ข่าวประชาสัมพันธ์การขับเคลื่อนโครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุกเพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด

       ;โครงการเศรษฐกิจชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 อนุมัติโครงการเศรษฐกิจชุมชนให้กลุ่มอาชีพต่างๆ ในเขตตำบลหนองหัวช้าง

       ;องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวช้างจัดโครงการออกให้บริการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผุ้สูงอายุเพื่อรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

       ;องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวช้างจัดโครงการเพื่อจัดบริการดูแลระยะยาวด้านสาธารณะสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิงฯ

       ;องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวช้างจัดโครงการ อบรมและส่งเสริมอาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 กิจกรรมการแส่วเสื้อ ระหว่างวันที่20-22ก.ค.2565 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวช้าง ต.หนองหัวช้าง อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ

       มื้อวันที่ 2 มิถุนายน 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวช้าง โดยนางประยูร วงศ์ใหญ่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวช้าง ผู้บริหารสภา พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง ผู้ใหญ่บ้าน /ผู้นำชุมชน ดำเนินโครงการวันรักต้นไม้แห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ บริเวณพื้นที่รอบๆแหล่งสาธารณะประโยชน์ห้วยสะแบง หมู่ที่4 บ้านบกขี้ยาง ต.หนองหัวช้าง อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ

       มื้อวันที่ 2 มิถุนายน 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวช้าง โดยนางประยูร วงศ์ใหญ่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวช้าง ผู้บริหารสภา พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง ผู้ใหญ่บ้าน /ผู้นำชุมชน ดำเนินโครงการถนนสายวัฒนธรรม นำสู่ทาน ศีลและการสงเคราะห์ ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ วัดบ้านบกขี้ยาง หมู่ที่4 บ้านบกขี้ยาง ต.หนองหัวช้าง อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ

       นางประยูร วงศ์ใหญ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวช้าง มอบหมายให้นายคำฟอง เจติโตร นางประภัสสร แก้วเนตร รองนายก อบต.หนองหัวช้าง นางสาววาสนา กิ่มเกลี้ยง รองปลัด อบต.หนองหัวช้างและนางสาวสลักจิต สมสะอาด นักวิชาการเกษตร ร่วมกับปศุสัตว์อำเภอกันทรารมย์ ออกปฏิบัิติงานโครงการรณรงค์ป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2566 (ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า)​ปีงบประมาณ 2566 อบต.หนองหัวช้าง

       เมื่อวันที่13เมษายน 2566 เวลา9.00 น.องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวช้าง โดยนางประยูร วงศ์ใหญ่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวช้าง ร่วมด้วย นายสมคิด แก่นคำ ปลัดฯ คณะผู้บริหารฯ สมาชิกสภา กำนันตำบลฯ พนักงานส่วนตำบลฯ พนักงานจ้าง ดำเนินโครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ.ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวช้าง โดยมี นายธีรวัตร ลาประวัติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลฯเป็นวิทยากรให้ความรู้กับผู้สูงอายุและมีกิจกรรมการละเล่นปิดตาตีหม้อ/ปิดตาแต่งหน้า เพื่อสร้างความสนุกสนานให้กับผู้สูงอายุในครั้งนี้

       17 ปีที่น้องรอการมีบัตรประชาชน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวช้าง นำโดยนางประยูร วงศ์ใหญ่ นายกองค์หารบริหารส่วนตำบลหนองหัวช้าง, นายสมคิด แก่นคำ ปลัด อบต.หนองหัวช้าง, ส.อบต.ม.12, ผญบ.ม.12 ขอขอบคุณท่านนายอำเภอกันทรารมย์ ท่านปลัดหอมไกล พละศักดิ์ ที่ได้ร่วมดำเนินการให้น้องได้มีบัตรประจำตัวประชาชนจนสำเร็จในครั้งนี้ ต่อไปขอให้น้องมีอนาคตที่ดี เป็นคนดีของสังคมต่อไป

       วันที่ 27 มีนาคม 2566 เวลา9.00 น. นายอิทธิพล สุยะลา นายอำเภอกันทรารมย์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปี 2566 โดยมีนางประยรู วงศ์ใหญ่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวช้าง เป็นผู้กล่าวรายงานโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ในระหว่างวันที่ 27-30 มีนาคม พ.ศ.2566 ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านหนองดุมหนองม่วง ต.หนองหัวช้าง อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ

       วันที่24มีนาคม 2566 เวลา9.00 น องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวช้าง ตำบลหนองหัวช้าง อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษโดย นางประยรู วงศ์ใหญ่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวช้าง พร้อมคณะทำงานบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวช้าง ครั้งที่5/2566 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวช้าง

       วันที่23กุมภาพันธ์ 2566 เวลา9.00 น. นางประยรู วงศ์ใหญ่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวช้าง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมและส่งเสริมบทบาทสตรี ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยมีนายสมคิด แก่นคำ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลฯเป็นผู้กล่าวรายงาน และคณะผู้บริหารฯ หัวหน้าส่วนราชการ/ผู้ใหญ่บ้าน / สมาชิกสภาฯ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการฯ ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลส่วนตำบลหนองหัวช้าง

       วันที่10กุมภาพันธ์ 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวช้าง นางประยูร วงศ์ใหญ่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวช้าง มอบหมายให้ นางประภัสสร แก้วเนตร รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลฯ นายปฏิพัทธ์ กันเทพา เลขานายกฯพร้อมเจ้าหน้าที่ส่วนกองการศึกษา นำเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลหนองหัวช้าง เดินทางไปทัศนศึกษาตามโครงการส่งเสริมการเรียนรู้นอกสถานที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ณ สวนสัตว์อุบลราชธานี และกองบิน21 จังหวัดอุบลราชธานี

เริ่มต้นก่อนหน้า123ต่อไปสุดท้าย
หน้าที่ 1 จาก 3

ร้องเรียนร้องทุกข์

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวช้าง อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ