Hot News :
กองคลัง

นางเสาวนีย์ พันเทศ

นักวิชาการพัสดุ
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร. 08-7240-6932

พนักงานส่วนตำบล

นางสาวกรรณิการ์ ชาภักดี

นักวิชาการจัดเก็บรายได้ ชำนาญการ

นางเสาวนีย์ พันเทศ

นักวิชาการพัสดุ

นางสาวมนัดดา คุณสาร

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

พนักงานจ้างภารกิจ/ทั่วไป

นางสาวสุพัตรา ตุนา

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

นางสาววิไลภรณ์ บุญรินทร์

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

นางสาวสุภาภรณ์ คำศรี

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (กองคลัง)

นางสาวฐิติญาภา สายอุทา

ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี (กองคลัง)

นางสาวปวีณา สุขหล้า

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ (กองคลัง)

ร้องเรียนร้องทุกข์

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวช้าง อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ