สำนักปลัด

นายธวัชชัย คำโสภา

หัวหน้าสำนักปลัด
โทร. 08-6130-8542

พนักงานส่วนตำบล

นายทองดี สายวงศ์

นักทรัพยากรบุคล ชำนาญการ

นายสุธรรม จิตโชติ

นิติกร ชำนาญการ

นางสาวสลักจิต สมสะอาด

นักวิชาการเกษตร ชำนาญการ

นายสมควร คงพุท

นักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติการ

นางสาวกิตติญาภรณ์ บัวลอย

นักพัฒนาชุมชน ปฏิบัติการ

นางอรปภา ปลุกใจ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ

นายชวลิต วังศรีแก้ว

เจ้าพนักงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน

นางสาวสุวิกรานต์ สายลาด

เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน

พนักงานจ้างภารกิจ/ทั่วไป

นายสิทธิกร นามพรม

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเกษตร

นางสาวสำอาง สุขอ้วน

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน

นายศราวุฒิ กันภัย

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย

นางสาวประภัสสร สีหบุตร

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นายบุญโฮม พละศักดิ์

นักการภารโรง

นางสาวกัลยาณี ทนธรรม

ผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุข

นายปาพจน์ พลหนองหลวง

พนักงานดับเพลิง

นายประเสริฐ บุญเต็ม

พนักงานขับรถยนต์บรรทุกน้ำ
เอนกประสงค์

นายปัญญา พลหาร

คนงานทั่วไป (พนักงานขับรถยนต์)

นายวินัย ผิวนวล

คนงานทั่วไป

นายบัวพันธ์ กันภัย

จ้างเหมาบริการ (ยาม)

นางสาวสุภาพร ผันผาย

จ้างเหมาบริการ (แม่บ้าน)

ร้องเรียนร้องทุกข์

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวช้าง อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ