Hot News :

สำรวจความพึงพอใจ

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวช้าง อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ อยู่ในระดับใด ?
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

การปฏิสัมพันธ์

 1. ข่าวประชาสัมพันธ์
 2. ประกาศ/คำสั่ง
 3. แผนพัฒนาท้องถิ่น/รายงาน

งานกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวช้างโครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่สำหรับบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลที่มีภาวะปัญหาการกลั้นปัสสาวะหรืออุจจาระไม่ได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

       ;องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวช้าง งานกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวช้างโดย นางประยูร วงศ์ใหญ่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวช้าง /นางประภัสสร แก้วเนตร รองนายก/นางสาววาสนา กิ่มเกลี้ยง รองปลัด อบต.รักษาราชการแทนปลัด /นายถิราวัฒน์ ลาประวัติ ผอ.รพ.สต.บ้านหนองหัวช้างและ อสม. ได้ดำเนินการตามโครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่สำหรับบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลที่มีภาวะปัญหาการกลั้นปัสสาวะหรืออุจจาระไม่ได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ในเขตรับผิดชอบของ รพ.สต.บ้านหนองหัวช้าง จำนวน 18 ราย

[ 12-07-2567 ] Hits:273

กิจกรรมการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวช้าง

เมื่อวันที่9เมษายน2567เวลา9.00 น. นางประยูร วงค์ใหญ่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวช้าง คณะผู้บริหาร/สมาชิกสภาฯ/พนักงานส่วนตำบล/พนักงานจ้าง จัดกิจกรรมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรขับเคลื่อนจริยธรรมตามมาตรฐานทางจริยธรรมการปลูกฝังจิตสำนึกที่ดีรับผิดชอบต่อหน้าที่มีค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างชื่อสัตย์สุจริต ประจำปีงบประมาณ2567 ณ หน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวช้าง อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ

[ 09-04-2567 ] Hits:452

เมื่อวันที่16 มีนาคม 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวช้าง ได้จัดงาน waste bank week

เมื่อวันที่16 มีนาคม 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวช้าง ได้จัดงาน waste bank week – มหาดไทยปักธงประกาศความสำเร็จ 1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 ธนาคารขยะ ขึ้นในวันที่ 16 มีนาคม 2567

[ 16-03-2567 ] Hits:554

Copy of การประชุม คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)เพิ่มเติม ครั้งที่ 2

       l วันที่ 6 มีนาคม 2567 นางประยูร วงศ์ใหญ่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวช้าง ได้เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมซ้อมแผนดับเพลิง ประจำปี 2567

[ 06-03-2567 ] Hits:487

 1. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง eGP
 2. ประกาศราคากลาง eGP
 3. งานการเงินการคลัง
 1. สถานที่สำคัญแหล่งท่องเที่ยว
 2. ผลิตภัณฑ์เด่นของตำบล
 3. ศิลปวัฒนธรรมประเพณี

Error: No articles to display

Error: No articles to display

Error: No articles to display

 1. ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 2. ศูนย์บริการร่วม

ภาคีเครือข่าย

ร้องเรียนร้องทุกข์

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ